Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Aydınlatma Metni

 

 1. Veri Sorumlusu

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile Uluslararası Kültür Eğitim ve Bilim A.Ş. (“UKEB”) tarafından hazırlanmıştır.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

UKEB tarafından veli, aday veli, öğrenci, aday öğrenci, çalışan, aday çalışan, öğretmen, aday öğretmen ve üçüncü taraflara ait olarak aşağıda belirtilen kişisel veriler işlenmektedir:

 

 • Kimlik verileri: Ad, soyadı, doğum yeri, uyruk, TCKN, cinsiyet, doğum tarihi, ehliyet ve fotokopisi (ehliyet ve kimlik fotokopisinin alınması halinde özel nitelikli kişisel veri olan din ve kan grubu bilgileri de işlenmektedir), imza, fotoğraf, pasaport bilgileri,
 • İletişim verileri: İş adresi, ev telefonu numarası, e-posta adresi, ev adresi, cep telefonu numarası, iş telefonu numarası, faks numarası, posta kodu, yurt dışı cep telefon numarası,
 • Finansal veriler: Kredi kartı bilgileri, IBAN bilgisi, ödeme bilgileri, banka hesap bilgileri, vergiye tabi olunan ülke bilgisi, fon tercihleri, katkı payı tutarları,
 • Özlük verileri: İşe giriş tarihi, araç plakası, adli sicil kayıt bilgisi, birimi, branşı, medeni hali, SGK sicil numarası, işten çıkış tarihi, unvan, diploma bilgisi, çocuk bilgisi, askerlik bilgisi, genel değerlendirme sonuçları, maaş beklentisi, önerilen ücret bilgisi, referans olan kişi bilgisi, uzmanlıkları, alınan sertifikalar, işe giriş ve çıkış saati, izne çıkış ve işe başlama tarihi, izin çeşidi, harcama ve fatura bilgileri, avans bilgileri, ücret bilgileri, ikametgah bilgisi, formasyon belgesi, mavi kart numarası, sigara kullanım bilgisi, performans bilgileri,
 • Mesleki deneyim verileri: Öğrenim durumu, iş deneyimi, eğitim durumu ve mezuniyet yılı, aldığı eğitimler, genel değerlendirme sonuçları, sertifikalar, uzmanlıklar,
 • Sağlık verileri: Sağlık raporları, engellilik durumu, hastalık veya yeni doğum bilgisi, sağlık belgeleri, kan grubu, kullanılan ilaç, yapılan muayene ve işlem bilgisi, PDR kayıtlarında yer alan sağlık bilgileri (doğum öncesi bilgileri, doğum sırası bilgileri, doğum sonrası bilgileri, fiziksel gelişim bilgileri, uyku düzeni bilgileri, beslenme bilgileri, tuvalet alışkanlığı bilgileri, öz bakım bilgileri, korkuları, ruhsal gelişim bilgileri)
 • Öğrenci verileri: Eğitim aldığı okul, sınıfı, geldiği okul, servis bilgisi, okuduğu okul, okula kayıt ve nakil tarihi, okul ve diğer ücret bilgileri, burs bilgileri, indirim bilgileri, ödeme yöntemi ve bilgileri, yetenekleri, ilgi ve yönelimleri, PDR kayıtları, okul tarihçe bilgileri, ilişki bilgileri, aile içi dinamiklere ilişkin bilgiler, ailenin öğrenci hakkındaki genel görüşü, ruhsal gelişim bilgileri, veli iletişim bilgileri, okul numarası, başarı durumu, anne ve babanın hayatta olup olmadıklarına ilişkin bilgi, ailenin toplam geliri, değerlendirme ve ders notları,
 • Veli verileri: Çalıştığı kurum, görevi, mesleği, PDR görüşme kayıtları, eğitim durumu, son mezun olduğu okul, özel ilgi alanları,
 • Görsel ve işitsel kayıtlar: Fotoğraf,
 • Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri: Adli sicil kayıt bilgisi,
 • Fiziksel mekan güvenliği: Kamera görüntüsü, giriş-çıkış kayıt bilgileri.

 

UKEB tarafından yukarıda belirtilen kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlar ile yürürlükteki kişisel verilerin korunması mevzuatındaki kişisel veri işleme şart ve amaçları dâhilinde ve aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir.

 

 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama analiz süreçlerinin yürütülmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep/şikayetlerin takibi,
 • Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.

 

Kişisel verileriniz fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilecek ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak UKEB prosedürleri çerçevesinde silme, yok etme veya anonimleştirme işlemlerine tabi tutulmaktadır.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

 

UKEB tarafından elde edilen kişisel veriler, yalnızca işbu aydınlatma metninin ¨Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları¨ başlıklı 2. maddesinde belirtilen amaçlar ve KVKK ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmalarını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, (Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, mahkemeler, icra daireleri), gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine (avukatlara, hukuk bürolarına, bankalara, mali müşavirlere, iş sağlığı ve güvenliği firmalarına, psikiyatristlere, psikologlara, özel eğitim uzmanlarına, rehberlik araştırma merkezlerine, yetenek gelişim merkezlerine, eğitim ve teknoloji kurumlarına, eğitim derneklerine, toplum sağlığı merkezlerine, tedarikçilerimiz, ürün sağlayıcılarımız ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz turizm firmalarına, hava yolu firmalarına, otobüs firmalarına, acentelere, otellere) ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen (i) açık rıza, (ii) kanunlarda açıkça öngörülme, (iii) sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olma, (iv) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, (v) veri sorumlusunun meşru menfaati, (vi) hakkın tesisi, kullanılması ve korunması ve (vii) aleniyet kazandırma hukuki sebeplerine ve KVKK’nın 6. ve 9. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla, UKEB birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve tarafınızca UKEB’e iletilen sözlü veya yazılı bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik İlgili Kişilerin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca;

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 

KVKK kapsamındaki taleplerinizi [Veri Sorumlusuna Başvuru] adresinden ulaşabileceğiniz ¨Veri Sahibi Başvuru Formu¨ veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen zorunlu hususları içerir bir başvuru ile aşağıda belirtilen kanallardan birisini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

 

 • Esenyalı Mah. 108/26 Sok. No:32 Karabağlar/İzmir adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat,
 • uluslararasikulturegitim@hs01.kep.tr posta adresine iletmek suretiyle,
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile info@ukeb.com.tr adresine iletmek suretiyle,
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVKK ve ilgili mevzuatta yer alan diğer usuller ile.

 

UKEB, başvuru taleplerinizi KVKK’nın 13. maddesine ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde belirlenen tarife uygulanacaktır.